Pages

Sunday, 17 October 2010

कलाकार

मी आज आहे मीच ऊद्या पण
मी युग आहे मीच क्षण
मी असेन वा नसेन
माझे गीत या हवेत गातील
माझे शब्द तुझ्या ओठावर असतिल
मीच रंगात मीच रूपात
मीच छायेत मीच उन्हात
माझीच आठवण प्रत्येक क्षणात
मी सांगेन वा नाही बोलनार
पण प्रकाशात मीच चमकनार
चित्रात माझ्या रंगतिल कल्पना
गाण्यात बहरतिल माझ्या भावना
कवितेत कादंबऱ्‍यात माझ्या कामना
वाद्यात छेडील मी सुरांना
अभिनय नृत्यात माझ्या वेदना
शिल्पात माझ्या रचना
आरंभिही मी मीच अस्ताला असनार
मी अमर आहे मी आहे कलाकार
कलाकार कधी मरत नसतो
प्रतिभेच्या रूपाने कलेत श्वास घेत असतो

0 comments:

Post a Comment