Pages

Monday, 13 December 2010

महाराष्ट्राची माती

सलाम माझा या मातीला
अन् महाराष्ट्राच्या संस्कृतीला
हूतात्म्यांच्या त्यागाला
मना मनात बसत असतो
क्षणा क्षणात गात असतो
कणा कणात पाहत असतो
या माती चे अंग
नसा नसात वाहत असतो
चराचरात राहत असतो
दिशातदिशात वसत असतो
या मातीचा गंध
फुला फुलात हसत असतो
कलाकलांत ठासत असतो
इंद्रधनुत दीसत असतो
या मातीचा रंग

0 comments:

Post a Comment