Pages

Thursday, 14 October 2010

अस्वस्थ जीवन

सुखाने मरण्या साठी,
जीवनभर कष्ट केले .
शेवटच्या घटकेस कळले,
जगायचे मात्र राहून गेले .
दुनिये च्या या यातनेने .
दुःखसागर अफाट भरले ,
नदी प्रवाहा सम ,
सुखा चे क्षण मात्र वाहुन गेले .
घेतल्या होत्या आणाभाका,
सोबतीने जगण्या साठी,
जीवाभावा चे असे कोणी ते ,
आता एकटे सोडुन गेले.
व्यर्थ त्यांच्या नको आठवणी,
स्वतात जे विकुन गेले .
आसवांसाठी आवसान कुठले,
नेत्र ही सुकून गेले .

0 comments:

Post a Comment